IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 


Kauno Rokų gimnazija dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto “Kokybės krepšelis” tikslinė valstybės dotacija 132588 Eur.

Gimnazijos veiklos prioritetas – mokinių pasiekimų gerinimas ir individuali pažanga , sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus sukuriant mokinių mokymuisi pritaikytas aplinkas.

Kauno Rokų gimnazijos projekto “Kokybės krepšelis” veiklos tobulinimo plano tikslas ir uždaviniai

Tikslas –Pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą.

Uždaviniai:

  1. Pagerinti mokinių gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymosi rezultatus.
  2. Stiprinti mokinių neformalųjį ugdymą, papildantį formalųjį, siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis Nr. SR-840

Kauno Rokų gimnazijos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas .