Eil Nr Pedagoginio darbuotojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Įgytas išsilavinimas, specialybė Pareigos, mokomasis dalykas Kontaktai
1 Kastytė Ambrulaitienė mokytoja metodininkė VPU, vidurinės mokyklos matematikos mokytojo kvalifikacija matematikos mokytoja kastyte.ambrulaitiene@rokugimnazija.lt
867138545
2 Aurelija Andriuškienė IV psichologės kvalifikacinė kategorija; mokytoja VDU, psichologijos  magistro kvalifikacinis laipsnis; VDU, katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; VPU, mokytojo kvalifikacija psichologė; psichologijos mokytoja; anglų kalbos mokytoja; neformalusis ugdymas psichologas@rokai.kaunas.lm.lt
aurelija.andriuskiene@rokugimnazija.lt
867138306
3 Vitana Bakutienė vyresnioji mokytoja Panevėžio konservatorija, pradinės mokyklos mokytojo kvalifikacija; ŠU, edukologijos bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; ŠU, edukologijos magistro laipsnis pradinių klasių mokytoja, neformalusis ugdymas vitana.bakutiene@rokugimnazija.lt
4 Balnionienė Rita mokytoja Vilniaus pedagoginis universitetas, rusų filologija rusų kalbos mokytoja rita.balnioniene@rokugimnazija.lt
5 Vaiva Barauskienė mokytoja ŠU pradinio ugdymo pedagogika ir muzika, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; ŠU anglų filologija, filologijos bakalauro laipsnis pradinių klasių mokytoj, neformalusis ugdymasa vaiva.barauskiene@rokugimnazija.lt
867138707
6 Laimutė Bekešienė vyresnioji socialinė pedagogė ŠU, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; VPU, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija socialinė pedagogė socialinis.pedagogas@rokai.kaunas.lm.lt
laimute.bekesiene@rokugimnazija.lt
867138706
7 Audrius Beleškevičius mokytojas LEU istorijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija; VDU Lietuvos istorijos magistro laipsnis; VDU ŠA profesinės studijos, fizikos pedagogo kvalifikacija istorijos mokytojas, fizikos mokytojas audrius.beleskevicius@rokugimnazija.lt
8 Rūta Buinickienė mokytoja metodininkė, 
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
VPU, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija; KTU, edukologijos magistro  kvalifikacinis laipsnis; Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla – pradinių klasių ir muzikos mokytoja pagrindinei mokyklai direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas pradinis.ugdymas@rokai.kaunas.lm.lt
8 37 43 60 36
9 Donata Butkevičienė mokytoja LŽŪU biosocialinio ūkio ir mitybos bakalauras, visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacija; VDU ŠA edukologijos magistras technologijų mokytoja, žmogaus saugos mokytoja donata.butkeviciene@rokugimnazija.lt
8 37 43 60 36
10 Lina Čečinaitė mokytoja metodininkė LKKI edukologijos bakalauro laipsnis ir orientavimosi sporto trenerio kvalifikacija; LKKA sporto magistro laipsnis kūno kultūros mokytoja, neformalusis ugdymas lina.cecinaite@rokugimnazija.lt
11 Vilija Diedonienė mokytoja metodininkė; vyresnioji mokytoja KTU, inžinieriaus statybininko kvalifikacija; VDU, technologijų  mokytojo kvalifikacija dailės mokytoja; technologijų mokytoja; neformalusis ugdymas vilija.diedoniene@rokugimnazija.lt
12 Ramunė Dumbravienė Vyresnioji mokytoja ŠU, pradinio mokymo pedagogikos ir dailės mokytoja Pradinių klasių mokytoja, neformalusis ugdymas ramune.dumbraviene@rokugimnazija.lt
867136774
13 Inga Graužinienė mokytoja metodininkė Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija; Aukštesnioji neakivaizdinė katechetų mokykla, vidurinių mokyklų tikybos ir etikos mokytojo kvalifikacija; ŠU, bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; VDU edukologijos magistro laipsnis tikybos mokytoja inga.grauziniene@rokugimnazija.lt
867138782
14 Egidijus Jankūnas mokytojas ekspertas VU, filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija; KTU, edukologijos magistro laipsnis lietuvių kalbos mokytojas, neformalusis ugdymas egidijus.jankunas@rokugimnazija.lt
15 Loreta Jankūnienė mokytoja metodininkė VU, rusų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; KTU, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis etikos mokytoja; rusų kalbos mokytoja loreta.jankuniene@rokugimnazija.lt
16 Jadvyga Jokubauskienė logopedė metodininkė; specialioji pedagogė; vyresnioji mokytoja ŠU, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogikos kvalifikacija logopedė; specialioji pedagogė; neformalusis ugdymas logopedas@rokai.kaunas.lm.lt
jadvyga.jokubauskiene@rokugimnazija.lt
867138528
17 Kamantauskas Rokas Kauno kolegija,informatikos inžinerijos profesinis bakalauras, kompiuterinių tinklų administratoriaus kvalifikacija IT specialistas rokas.kamantauskas@rokugimnazija.lt
18 Kazlauskas Rolandas LKKA bakalauro kvalifikacinis laipsnis, vadybininko profesinė kvalifikacija; VDU mokytojo profesinė kvalifikacija fizinio ugdymo mokytojas, neformalusis ugdymas rolandas.kazlauskas@rokugimnazija.lt
19 Loreta Kryževičienė mokytoja metodininkė VPU vidurinės mokyklos geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojos kvalifikacija geografijos mokytoja, neformalusis ugdymas loreta.kryzeviciene@rokugimnazija.lt
20 Rima Latkauskaitė mokytoja metodininkė VU, Kauno humanitarinis fakultetas informacijos vadybininko kvalifikacija; ŠU, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija pradinių klasių mokytoja rima.latkauskaite@rokugimnazija.lt
21 Lukočienė Jolanta mokytoja Kauno technologijos universitetas, Informatikos inžinerija; Kauno technologijos universitetas, pedagogo kvalifikacija; VDU ŠA profesinės studijos, matematikos pedagogo kvalifikacija informacinių technologijų mokytoja loreta.kryzeviciene@rokugimnazija.lt
22 Rima Matakienė vyresnioji mokytoja VPU, chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja; VDU, edukologijos magistras chemijos mokytoja, technologijų mokytoja, gamtos ir žmogaus mokytoja rima.matakiene@rokugimnazija.lt
867138161
23 Matelionytė Indrė vyresnioji mokytoja Lietuvos edukologijos universitetas, šokio pedagogika šokio mokytoja, neformalusis ugdymas indre.matelionyte@rokugimnazija.lt
867138161
24 Vanda Mažeikienė mokytoja ekspertė VU, filologo, dėstytojo kvalifikacija;  Europos produktyviojo mokymosi instituto  Berlyno Alice Salomon universiteto filialo pažymėjimas (Institute for Productive  Learning in Europe Affiliated Institute of the Alice Salomon University Berlin Certificate ), išduotas 2014-06-20: produktyvaus mokymosi pedagogė (Educator of Productive Learning); Švietimo aprūpinimo centro išduotas Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 4840 (2015-03-20): alternatyviojo ugdymo modelių diegimo konsultantė. lietuvių kalbos mokytoja; neformalusis ugdymas vanda.mazeikiene@rokugimnazija.lt
25 Rita Miliūnienė mokytoja, III vadybinė kvalifikacinė kategorija KU, lietuvių k. ir literatūros mokytojo bei mokyklinio teatro režisieriaus profesinė kvalifikacija direktoriaus pavaduotoja ugdymui; neformalusis ugdymas neformalusis.ugdymas@rokai.kaunas.lm.lt
867137830
26 Norkuvienė Daiva mokytoja ŠU edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija pradinių kl. mokytojo padėjėja daiva.norkuviene@rokugimnazija.lt
860979503
27 Pečkauskas Saulius VPU edukologijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija; Marijampolės kolegija, profesinio bakalauro diplomas, pradinio ugdymo pedagogikos kvalifikacija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams saulius.peckauskas@rokugimnazija.lt
860979503
28 Pocevičienė Jurgita mokytoja ŠU anglų filologijos bakalauras; ŠU socialinio pedagogo kvalifikacija anglų kalbos mokytoja jurgita.poceviciene@rokugimnazija.lt
860979503
29 Pogauskas Povilas mokytojas LEU, edukologijos bakalauras, istorijos mokytojo kvalifikacija istorijos mokytojas, neformalusis ugdymas povilas.pogauskas@rokugimnazija.lt
860979503
30 Virginija Praškevičiūtė mokytoja metodininkė ŠU, edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija pradinių klasių mokytoja; neformalusis ugdymas virginija.praskeviciute@rokugimnazija.lt
860979508
31 Milda Ramanauskaitė mokytoja LEU dalyko pedagogikos, anglų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojos kvalifikacija anglų kalbos mokytoja milda.ramanauskaite@rokugimnazija.lt
32 Rasa Raškauskienė socialinė pedagogė LKKA, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija; KTU, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis bibliotekininkė; IT specialistė biblioteka@rokai.kaunas.lm.lt
860979686
33 Aušrutė Strigūnienė mokytoja metodininkė VU, biologo, biologijos dėstytojo kvalifikacija biologijos mokytoja; gamtos ir žmogaus mokytoja ausrute.striguniene@rokugimnazija.lt
34 Sandra Šimoniūtienė vyresnioji  mokytoja VU, filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis; KTU, mokytojo profesinė kvalifikacija lietuvių kalbos mokytoja sandara.šimoniūtiene@rokugimnazija.lt
35 Jurgita Šnirpūnaitė mokytoja VDU matematikos bakalauras, LŽUŪ žemės ūkio ekonomikos magistro laipsnis, Socialinių mokslų daktaro laipsnis matematikos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja, ekonomikos, verslumo mokytoja jurgita.snipunaite@rokugimnazija.lt
36 Šviežikaitė Karolina mokytoja VU, kultūros vadybos bakalauras; VDU ŠA profesinės studijos, pedagogo kvalifikacija pradinių klasių mokytoja, neformalusis ugdymas karolina.sviezikaite@rokugimnazija.lt
867136853
37 Rasa Tanenavičė vyresnioji mokytoja ŠPI, socialinių mokslų bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija pradinių klasių mokytoja, neformalusis ugdymas rasa.tanenavice@rokugimnazija.lt
867136853
38 Tobin Kristina mokytoja VDU komunikacijos bakalauras. VDU ŠA profesinės studijos, pedagogo kvalifikacija anglų kalbos mokytoja kristina.tobin@rokugimnazija.lt
867136853
39 Algirdas Vaitkus mokytojas metodininkas VPU bakalauro laipsnis, fizikos kvalifikacija. KTU edukologijos magistras fizikos mokytojas algirdas.vaitkus@rokugimnazija.lt
867136853
40 Laima Vilkevičienė mokytoja metodininkė VVPI vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija vokiečių kalbos mokytoja , neformalusis ugdymas laima.vilkeviciene@rokugimnazija.lt
41 Renata Vilngilytė vyresnioji mokytoja Panevėžio konservatorija, choro vadovės, muzikos mokytojos kvalifikacija; KTU edukologijos magistro laipsnis muzikos mokytoja, neformalusis ugdymas renata.vingilyte@rokugimnazija.lt
42 Zita Volungevičienė mokytoja metodininkė O. Sukackienės pedagoginė mokykla, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; ŠU pradinio ugdymo pedagogikos programa, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija pradinių klasių mokytoja, neformalusis ugdymas zita.volungeviciene@rokugimnazija.lt
43 Laima Zailskienė mokytoja metodininkė KTU, inžinieriaus matematiko kvalifikacija informacinių technologijų mokytoja; matematikos mokytoja laima.zailskiene@rokugimnazija.lt

Atnaujinta: 2020-11-25