Istorijos mokytojas
(1 etatas/neterminuota darbo sutartis).

Įdarbinama nuo 2021-09-01.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
 • būti įgijus mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
 • būti baigęs istorijos mokytojų parengimo programą / istorijos ir (ar) politologijos programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal lietuvių kalbos programą, arba būtų baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal lietuvių kalbos pedagogikos studijų programą ar jos modulį;
 • atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Funkcijos:

 • Pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, formaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;
 • Planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosios veikloms, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir gimnazijos vadovus, esant poreikiui bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, tobulina profesines kompetencijas;
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei:
 • Tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, pildo elektroninį dienyną, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinių tėvus (globėjus): tris kartus metuose organizuoja trišalius pokalbius; informuoja gimnazijos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;
 • Dalyvauja gimnazijos sudarytose darbo grupėse, komisijose, savivaldos institucijose;
 • Dalyvauja gimnazijos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veikloje, mokyklos organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja juos rengiant, inicijuoja ir organizuoja bendrus renginius, akcijas su socialiniais partneriais, užtikrina gimnazijos mokinių saugumą pertraukų metu;
 • Rengia ir lydi mokinius į konkursus, olimpiadas mieste ir respublikoje; pasibaigus pradinio ugdymo procesui vykdo pradinių klasių mokinių vasaros dienos stovyklą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant gimnazijos integruoto ugdymo turinį, vykdo prevencines programas.

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Priklauso nuo turimos kvalifikacijos, stažo bei darbo valandų. Atlyginimas nuo 1000 Eur bruto iki 1400 Eur bruto.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta: Kauno Rokų gimnazijos raštinė, Vijūnų g. 2.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu (arba paštu).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Dokumentų priėmimo terminas: Iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. 12 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2021 m. rugpjūčio 24-25 d.

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.


Kauno miesto savivaldybės mero potvarkis dėl konkurso Kauno Rokų gimnazijos vadovo pareigoms eiti komisijos sudarymo (PDF dokumentas)


Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Tel.: (8  37) 43 60 36
El. paštas  gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt
Tinklapis  http://www.rokai.kaunas.lm.lt.

Atnaujinta: 2021-07-29