1 Tikslas –Gerinti ugdymo(si) kokybę, plėtojant individualios mokinio pažangos matavimą ir fiksavimą, tenkinant asmeninius mokinių poreikius atsižvelgiant į gebėjimus.

2 Tikslas –Stiprinti bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, sukuriant saugų mikroklimatą bendruomeniškumui ir atsakomybei ugdyti.

3 Tikslas –Sukurti tinkamas veiklos sąlygas gimnazijoje, vykdant remonto darbus ir pastato modernizavimą.

Atnaujinta: 2019-04-19