Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7 d Lietuvos vyriausybės nutarimu “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO” Nr. 1226  informuojame, kad dėl karantino sugriežtinimo vyriausybėje priimtos papildomos nuostatos dėl ugdymo organizavimo.

Informuojame,  jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu pakitimų nėra, jis yra vykdomas nuotoliniu būdu.

Nuo 2021-01-04 (pirmadienio) 1-4 klasių mokiniams ugdymas organizuojamas ir vykdomas  nuotoliniu būdu Teams platformoje.

5-8, I-IV klasių mokiniams ugdymas organizuojamas ir vykdomas taip pat nuotoliniu būdu Teams platformoje nuo 2021-01-06 (trečiadienio).

Ugdymas nuotoliniu būdu organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Kauno Rokų gimnazijos  nuotolinio mokymo tvarkos aprašu (www.rokai.kaunas.lm.lt).

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Sekite informaciją el.dienyne, FB gimnazijos puskyroje, internetinėje svetainėje.


Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys dėl nuotolinio mokymo

Taikomos aplinkos

Pamokų tvarkaraščiai

Kita svarbi informacija gimnazijos bendruomenei