KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Strateginiai tikslai

A. KLIENTO PERSPEKTYVA (Susivok)
Organizacijos kultūra, bendrasis ugdymo organizavimas, pasiekimai bei rezultatai.

1. Stiprinti bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ir sąveikas sukuriant edukacines erdves tolerancijai, bendruomeniškumui ir atsakomybei ugdyti.

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA (Organizuok)
Mokymas, mokymasis, pagalba mokiniui, mokyklos strategija, įsivertinimas, vadovavimas.

2. Tobulinti ugdymo ir mokymo(si) kokybę, plėtojant individualios mokinio pažangos matavimą ir fiksavimą, atliepiant kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus.

C. PARAMOS PERSPEKTYVA (Pasitelk)
Įstaigos materialinių ir finansinių išteklių valdymas.

3. Sukurti tinkamas gimnazijos veiklos sąlygas vykdant mokyklos rekonstrukciją ir naujo priestato statybą, remonto darbus ir pastato modernizavimą.

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA (Augink)
Įstaigos personalo komplektavimas, jo darbo organizavimas, dėmesys personalui.

4. Auginti bendruomenės narių dalyvaujančios lyderystės kompetencijas.

2016 m. veiklos programos tikslai dera su 2016-2018 m. gimnazijos strateginio plano kryptimis bei strateginiais tikslais, kurie numato:

  • 1 strateginį tikslą „stiprinti bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ir sąveikas sukuriant edukacines erdves tolerancijai, bendruomeniškumui ir atsakomybei ugdyti“, 2016 metais tobulinsime formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą tenkinant individualius mokinių saviraiškos poreikius ir integruojant socialinius partnerius. Šis tikslas pagrįstas 2015 metų mokyklos veiklos kokybės plačiuoju įsivertinimu, tėvų, globėjų ir mokinių apie mokymosi įstaigą apklausomis ir gimnazijos veiklos analize. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos Mokinio krepšelio, specialiosios ir paramos lėšos.
  • 2 strateginį tikslą „tobulinti ugdymo ir mokymo(si) kokybę, plėtojant individualios mokinio pažangos matavimą ir fiksavimą, atliepiant kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus“, 2016 metais tobulinsime individualios pažangos matavimo ir fiksavimo įrankius atliepiant kiekvieno mokinio poreikį. Šis tikslas pagrįstas 2015 metų mokyklos veiklos kokybės giluminiu įsivertinimu, tėvų, globėjų ir mokinių apie mokymosi įstaigą apklausomis, mokinių apklausa apie pamokos kokybę (5-11 klasės) ir gimnazijos veiklos analize. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos Mokinio krepšelio, specialiosios ir paramos lėšos.
  • 3 strateginį tikslą „sukurti tinkamas gimnazijos veiklos sąlygas vykdant mokyklos rekonstrukciją ir naujo priestato statybą, remonto darbus ir pastato modernizavimą“, 2016 metais sieksime vykdyti naujo priestato statybą, einamus remonto darbus bei kurti edukacines aplinkas naujinant mokymo bazę, siekiant mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimo ir mokinio krepšelio lėšų dermės. Šis tikslas pagrįstas Kauno miesto savivaldybės ir gimnazijos tarybos sprendimais. Jam įgyvendinti bus naudojamos Mokinio krepšelio, specialiosios, savivaldybės, valstybės ir paramos lėšos.
  • 4 strateginį tikslą „auginti bendruomenės narių dalyvaujančios lyderystės kompetencijas“, 2016 metais sudarysime sąlygas bendruomenės nariams mokymui(si) keliant dalyvaujančios lyderystės kompetenciją. Šis tikslas pagrįstas 2015 metų mokyklos veiklos kokybės plačiuoju įsivertinimu ir gimnazijos veiklos analize. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos Mokinio krepšelio, specialiosios, paramos lėšos ir esant galimybei Europos Sąjungos projektų lėšos.

Atnaujinta: 2016-02-26

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt