KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Išorės vertinimas

2010 m. rugsėjo 27 d. – saplio 1 d. Kauno Rokų vidurinėje mokykloje buvo vykdomas išorės vertinimas. Vertinimą vykdė Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

Išorės vertintojai stebėjo 103 pamokas, neformaliojo ugdymo būrelių veiklą. Vizito metu buvo gilinamasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų ir aptarnaujančio personalo veiklą, jie stebėti natūralio aplinkoje: darbo vietose, kabinetuose, mokyklos koridoriuose, kieme. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi bsu mokyklos darbuotojais, mokyklos savivaldos institucijų atstovais, mokiniais, mokinių tėvais. Analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus.

Išorės vertintojai išskytė mokyklos stipiuosius ir tobulintinus veiklos aspektus:

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai
1. Ugdomos mokinių vertybės (1.1.1.).
2. Puoselėjamos mokyklos tradicijos (1.1.2.).
3. Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi (1.1.6.).
4. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.).
5. Mokymosi uždavinio, orientuoto į rezultatą pamokoje, formulavimas (2.2.1.).
6. Ugdymo turinys orientuotas į mokinių interesus ir susietas su gyvenamąja praktika (2.3.2.).
7. Mokinių pastangos pamokose siekiant geresnių mokymosi rezultatų (2.4.1.).
8. Neformalusis ugdymas tenkina mokinių poreikius (2.1.5., 3.2.2.).
9. Pagalbos mokiniams specialistų veikla (4.2.2., 4.2.3.).
10. Profesinis švietimas (4.4.3.).

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai
1. Užduočių ir veiklos diferencijavimas, individualizavimas pamokoje (2.5.2.).
2. Ugdymo planai ir pamokų tvarkaraščiai (2.1.2.).
3. Mokyklos veiklos įsivertinimas (5.2.).
4. Mokyklos veiklos planavimo procedūros ir planų kokybė (5.1.2., 5.1.3.).
5. Mokymosi vertinimo sistema (2.6.).

Atnaujinta: 2013-11-03

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt