KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Gimnazijos Erasmus+ KA1 projektas „Mokykla visiems“ gavo finansavimą!

Projekto „Mokykla visiems“ atsiradimą inspiravo Mokyklos veiklos įsivertinimo bei Išorės vertinimo ataskaitose iškelti mokyklos veiklos kokybės gerinimo ir tarptautiškumo poreikiai bei gimnazijos 2016-2018 m. Strateginiame plane numatytų organizacijos plėtros uždavinių ir Erasmus+ KA1 programos tikslų dermė.

SITUACIJOS ANALIZĖ
Kauno Rokų Gimnazijos 2016-2018 m. Strateginiame plane, pagal atliktą vidaus ir išorės vertinimą, įvardintos mokyklos silpnybės/problemos: Bendruomenės santykiai – nuoširdaus dialogo stoka, nepakankama gimnazistų kultūra, tolerancijos kitokiam stoka (mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadose vertinimas 2,8/4 balo.). Tarptautiškumo plėtra – tolerancijos kitai kultūrai, tradicijoms, kitokiam žmogui stoka (remiantis Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis). Nepakankamas tėvų švietimas (remiantis Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis šios srities vertinimo vidurkis buvo 2,6/4 balo). Personalo formavimo problemos – didelė personalo kaita (remiantis Mokytojų kaitos statistika). Vadovavimas ir lyderystė – modernios lyderystės kompetencijos stoka (darbų pasiskirstymas, mokytojų iniciatyva). Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiaus didėjimas (šiuo metu mokykloje mokosi 15,8 procentų mokinių turinčių SUP).

AKTUALUMAS
Atsižvelgiant į iškeltas problemas iškilo būtinybė kelti mokyklos darbuotojų kvalifikaciją, siekiant pagerinti situaciją mokyklos bendruomenėje tiek individo (mokinys, mokytojas, tėvai, administracija) tiek organizacijos lygmeniu. Pagrindinės gimnazijos problemos – nepakankama tarptautiškumo plėtra, tolerancijos stoka, dialogo bendruomenės santykiuose trūkumas, modernios lyderystės poreikis ir kt. – skatina perimti gerąją Europos švietimo patirtį ir didinti Europos matmenį organizacijoje. Šioje situacijoje, mokyklinio ugdymo darbuotojų mobilumo projekto „Mokykla visiems“ įgyvendinimas efetyviausiai padėtų spręsti iškilusias problemas.

PROJEKTO VIZIJA – ILGALAIKĖ PERSPEKTYVA
Susipažinus bei įsisavavinus Europos šalių gerąją patirtį kurti „Mokyklą visiems“, kuri užtikrintų kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos – mokyklą, kurioje gerai jaučiasi mokinys, mokytojas, tėvai.

POJEKTO TIKSLAI
1. Kelti darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją, didinant dalyvių informuotumą ir supratimą apie kitas kultūras ir šalis.
2. Kelti darbuotojų socialinę ir komunikavimo kompetencijas, siekiant formuoti mokinių, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo kultūrą, traktuojant juos kaip lygiaverčius ugdymo/si proceso dalyvius ir partnerius.
3. Ugdyti modernios lyderystės kompetencijas, siekiant visaverčio pedagogų, mokinių bei tėvų dalyvavimo ugdymo/si procese, prisiimant atsakomybę už ugdymo/si kokybę.
4. Susipažinti ir taikyti inkliuzinio ugdymo strategijas, įtvirtinančias pagarbą mokinių įvairovei, skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais.
5. Parengti metodines rekomendacijas „Kuriame mokyklą visiems“.
6. Vystyti europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje.
7. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, kuriant tarptautinių ryšių tinklus.
8. Skatinti mokyklos darbuotojų motyvaciją, kuriant palankų mokyklos mikroklimatą, plėtojant pedagogų profesinį bei asmenybės tobulinimą.
9. Skleisti ir viešinti projekto rezultatus mokyklos bedruomenės, miesto, respublikos ir tarptautiniu lygmeniu tuo pačiu didinant organizacijos patrauklumą.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
• Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, atsižvelgiant į jų asmeninius poreikius bei organizacijos strateginius tikslus ir tarptautiškumo poreikį;
• Padėti pasiruošti mobilumui;
• Teikti organizacinę pagalbą mobilumo metu;
• Pripažinti įgytas kompetencijas; Sudaryti sąlygas rezultatų sklaidai;
• Viešinti projekto rezultatus;
• Sudaryti sąlygas ilgalaikiui projekto rezultatų poveikiui organizacijoje.

PROJEKTO DALYVIAI
Mobilumo veiklose dalyvaus penki gimnazijos darbuotojai: pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklos vadovai, deleguoti pagal gimnazijos apibrėžtus atrankos kriterijus bei numatytą atrankos procedūrą.

MOBILUMO VEIKLA
Atsižvelgiant į gimnazijos kokybės vystymo ir tarptautiškmo poreikius, iškeltus Europinės plėtros plane, numatyta kelti darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant penkiuose struktūruotuose mokymo kursuose užsienyje. Numatyta mobilumo veikla tiesiogiai siejasi su Erasmus+ KA1 pagrindinio veiksmo programos tikslais: remti profesinį švietimo srityje dirbančių asmenų tobulėjimą; gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją; didinti informuotumą apie kitas šalis ir kultūras; didinti švietimo organizacijų pajėgumą.

PROJEKTO INTELEKTINIS PRODUKTAS
Parengtos rekomendacijos „Kuriame mokyklą visiems“.

POTENCIALI ILGALAIKĖ NAUDA
Rekomendacijų „Kuriame mokyklą visiems“ nuostatos įtraukiamos į Kauno Rokų gimnazijos 2019-2021 m. Strateginį planą, siekiant užtikrinti projekto rezultatų įgyvendinimą – kurti mokyklą visiems.

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt